Nghĩa của từ forbearingly bằng Tiếng Anh

adverb

in a forbearing manner, tolerantly, patiently, with self-control

Đặt câu với từ "forbearingly"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "forbearingly", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ forbearingly, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ forbearingly trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh