Nghĩa của từ malignances bằng Tiếng Anh

noun
1
the state or presence of a malignant tumor; cancer.
after biopsy, evidence of malignancy was found
2
the quality of being malign or malevolent.
her eyes sparkled with renewed malignancy
noun

Đặt câu với từ "malignances"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "malignances", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ malignances, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ malignances trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh