Nghĩa của từ encomiastic bằng Tiếng Anh

adjective

praising, eulogising

Đặt câu với từ "encomiastic"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "encomiastic", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ encomiastic, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ encomiastic trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Approbatory; approving; celebrating; commendatory; congratulatory; courtly; encomiastic; encomiastical; eulogistic; fair-spoken; fawning; highly favorable; honeyed; honoring; laudatory; panegyrical; plauditory; polite; praiseful; respectful; sycophantic; unctuous; well …