Nghĩa của từ encompassment bằng Tiếng Anh

noun

act of encircling, surrounding

Đặt câu với từ "encompassment"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "encompassment", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ encompassment, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ encompassment trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh