Nghĩa của từ inebriations bằng Tiếng Anh

noun
1
drunkenness; intoxication.
they were in an advanced state of inebriation

Đặt câu với từ "inebriations"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "inebriations", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ inebriations, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ inebriations trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh