Nghĩa của từ encodement bằng Tiếng Anh

noun

process of enciphering, act of putting into code

Đặt câu với từ "encodement"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "encodement", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ encodement, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ encodement trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh