Nghĩa của từ continuous bằng Tiếng Anh

Đặt câu với từ "continuous"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "continuous", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ continuous, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ continuous trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Every Lipschitz-continuous function is absolutely continuous.

2. The main concepts attributed to Ci/CD are continuous integration, continuous delivery, and continuous deployment

3. Such continuous variables foster continuous and gradual evolution.

4. Criminalise Past participle: Criminalised Gerund: criminalising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative criminalise criminalise Present I

5. Americanise Past participle: Americanised Gerund: Americanising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative Americanise Americanise Present I

6. Cannibalise Past participle: Cannibalised Gerund: cannibalising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative cannibalise cannibalise Present I

7. Balkanise Past participle: Balkanised Gerund: Balkanising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative Balkanise Balkanise Present I Balkanise you

8. Analogise Past participle: Analogised Gerund: analogising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative analogise analogise Present I analogise you

9. Aluminise Past participle: aluminised Gerund: Aluminising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative aluminise aluminise Present I aluminise you

10. Conceptualise Past participle: Conceptualised Gerund: conceptualising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative conceptualise conceptualise Present

11. Anagrammatise Past participle: anagrammatised Gerund: Anagrammatising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative anagrammatise anagrammatise Present

12. Anagrammatise Past participle: Anagrammatised Gerund: anagrammatising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative anagrammatise anagrammatise Present

13. Apostatise Past participle: Apostatised Gerund: apostatising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative apostatise apostatise Present I apostatise

14. Aluminise Past participle: Aluminised Gerund: aluminising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative aluminise aluminise Present I aluminise you

15. Allegorise Past participle: Allegorised Gerund: allegorising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative allegorise allegorise Present I allegorise

16. Anthologise Past participle: Anthologised Gerund: anthologising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative anthologise anthologise Present I

17. Alphabetise Past participle: Alphabetised Gerund: alphabetising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative alphabetise alphabetise Present I

18. Characterise Past participle: Characterised Gerund: characterising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative characterise characterise Present I

19. Apotheosise Past participle: Apotheosised Gerund: apotheosising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative apotheosise apotheosise Present I

20. Anaesthetise Past participle: Anaesthetised Gerund: anaesthetising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative anaesthetise anaesthetise Present I

21. Bituminise Past participle: Bituminised Gerund: bituminising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative bituminise bituminise Present I bituminise

22. Animalise Past participle: Animalised Gerund: animalising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative animalise animalise Present I animalise you

23. Actualise Past participle: Actualised Gerund: actualising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative actualise actualise Present I actualise you

24. Bituminise Past participle: bituminised Gerund: Bituminising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative bituminise bituminise Present I bituminise

25. Brutalise Past participle: Brutalised Gerund: brutalising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative brutalise brutalise Present I brutalise you

26. Cicatrise Past participle: Cicatrised Gerund: cicatrising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative cicatrise cicatrise Present I cicatrise you

27. Alcoholise Past participle: Alcoholised Gerund: alcoholising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative alcoholise alcoholise Present I alcoholise

28. Aphorise Past participle: Aphorised Gerund: aphorising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative aphorise aphorise Present I aphorise you aphorise

29. Authorise Past participle: Authorised Gerund: authorising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative authorise authorise Present I authorise you

30. Aphorise Past participle: aphorised Gerund: Aphorising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative aphorise aphorise Present I aphorise you aphorise

31. Amortise Past participle: Amortised Gerund: amortising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative amortise amortise Present I amortise you amortise

32. Duration: Continuous.

33. Acetone Distillation and Recovery Continuous Process: Spent Acid Recovery Continuous Process:

34. Alkalise Past participle: Alkalised Gerund: alkalising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative alkalise alkalise Present I alkalise you alkalise

35. Chirre Past participle: Chirred Gerund: chirring Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative chirre chirre Present I chirre you chirre he/she/it

36. Agonise Past participle: Agonised Gerund: agonising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative agonise agonise Present I agonise you agonise he/she

37. ❖ Promote continuous learning.

38. Anodise Past participle: anodised Gerund: Anodising Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative anodise anodise Present I anodise you anodise he/she

39. Continuous play OFF:

40. Abye Past participle: Abought Gerund: abying Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative abye abye Present I abye you abye he/she/it abyes we abye

41. Abye Past participle: abought Gerund: abying Imperative Present Preterite Present Continuous Present Perfect Past Continuous Past Perfect Future Future Perfect Future Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Past Perfect Continuous Conditional Past Conditional Imperative abye abye Present I abye you abye he/she/it Abyes we abye

42. Curtsyings curtsy [ˈkə:tsɪ] Глагол - делать реверанс Все формы Indefinite Continuous Perfect Perfect Continuous

43. We list here sufficient conditions for a separately continuous Bilinear to be continuous

44. Continuous metal casting machines

45. Continuous adjustment occurs when the selector device is actuated in a continuous manner.

46. Not all continuous random variables are absolutely continuous, for example a mixture distribution.

47. Nelder (1990) described continuous counts, continuous ratios, count ratios, and categorical modes of data.

48. Cirkut Recording continuous motion

49. Continuous Burpings 4247 Views I am facing continuous burping issues from last two days

50. Many Bilinear maps that occur in practice are separately continuous but not all are continuous