Nghĩa của từ continuos bằng Tiếng Anh

Đặt câu với từ "continuos"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "continuos", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ continuos, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ continuos trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Abey’s mural “Niños Trabajando Por Puerto Rico” became a national icon representing the compromise of the younger generation and the continuos struggle of our people