Nghĩa của từ bruskery bằng Tiếng Anh

noun

brusquerie, curtness; rudeness; unpleasantness

Đặt câu với từ "bruskery"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "bruskery", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ bruskery, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ bruskery trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh