Nghĩa của từ sang ngang bằng Tiếng Việt

sang ngang
[sang ngang]
(nghĩa bóng) to start a new love

Đặt câu với từ "sang ngang"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "sang ngang", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sang ngang, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sang ngang trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Tiễn Bước Sang Ngang (Hoàng Trọng) - Nguyễn Hưng 21.

2. Không đưa sang ngang ở phía trước cơ thể, bắn thẳng.

3. Vậy mỗi lần di chuyển, chúng ta đi xuống và sang ngang, và chúng ta vẽ một đường mới, đúng chứ?

4. Một xu hướng và nếu chúng ta cứ duy trì, giải phóng người trẻ, nếu giải phóng phụ nữ, đôi lúc chúng ta bước lùi lại, hoặc đi sang ngang nhưng xu hướng thì sáng tỏ.

5. Và vì thể tích của hình hộp ( " hình bình hành 3D " ) không hề phụ thuộc vào độ nghiêng của nó, nên dù bạn di chuyển sang ngang nhanh thế nào, cùng một lượng mưa sẽ rơi vào đầu bạn mỗi giây

6. Bài chi tiết: Vận động thẳng Cách thức vận động chậm nhất của rắn là vận động thẳng, cũng là cách thức duy nhất mà rắn không cần uốn cong cơ thể nó sang ngang, mặc dù nó có thể vẫn làm vậy khi gặp chỗ rẽ.

7. Nếu trang thích ứng của bạn thay đổi bố cục sau khi hướng thiết bị thay đổi (ví dụ: khi máy tính bảng hoặc điện thoại chuyển từ dọc sang ngang), chúng tôi sẽ yêu cầu và tải một quảng cáo mới có kích thước đúng để vừa với bố cục trang mới.