Nghĩa của từ skycaps bằng Tiếng Anh

noun
1
a porter at an airport.
When we got to the Burbank Airport, the skycap asked for our IDs.

Đặt câu với từ "skycaps"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "skycaps", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ skycaps, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ skycaps trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh