Nghĩa của từ skylarked bằng Tiếng Anh

verb
1
pass time by playing tricks or practical jokes; indulge in horseplay.
he was skylarking with a friend when he fell into a pile of boxes

Đặt câu với từ "skylarked"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "skylarked", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ skylarked, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ skylarked trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh