Nghĩa của từ loaded question bằng Tiếng Anh

potentially volatile questio

Đặt câu với từ "loaded question"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "loaded question", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ loaded question, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ loaded question trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. That's a loaded question

2. It was a loaded question and I preferred not to comment.