Nghĩa của từ deep bow bằng Tiếng Hungari

mélymeghajlás tiszteletteljesmeghajlás

Đặt câu có từ "deep bow"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "deep bow", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ deep bow, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ deep bow trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari

1. 29 He made a deep bow to the king.

2. He extended a deep bow before and after his speech.