Nghĩa của từ deep study bằng Tiếng Hungari

elmélyülttanulmány mélytanulmány

Đặt câu có từ "deep study"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "deep study", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ deep study, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ deep study trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari

1. This requires deep study and meditation.

2. Aeronautical engineering is the deep study of “Aeronautics”

3. Strong's exhaustive Concordance or simply put strong Concordance is a Bible Concordance for those who love to have a deep study of God's word daily