Nghĩa của từ raise the devil bằng Tiếng Anh

make a fuss, make problems

Đặt câu với từ "raise the devil"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "raise the devil", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ raise the devil, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ raise the devil trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. 1 It is easier to raise the devil than to lay him.