Nghĩa của từ raiseable bằng Tiếng Anh

adjective

can be raised; can be lifted up, can be elevated; can be cultivated, growable

Đặt câu với từ "raiseable"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "raiseable", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ raiseable, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ raiseable trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh