Nghĩa của từ parthenogenetically bằng Tiếng Anh

adverb

through parthenogenesis (reproduction by unfertilized eggs)

Đặt câu với từ "parthenogenetically"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "parthenogenetically", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ parthenogenetically, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ parthenogenetically trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Purpose: Detect any deviation in biologic and technologic characters of eight Ameiotic-parthenogenetically cloned lines of Bombyx mori L

2. Up to 10% cash back  · Purpose: Detect any deviation in biologic and technologic characters of eight Ameiotic-parthenogenetically cloned lines of Bombyx mori L