Nghĩa của từ keen mind bằng Tiếng Anh

sharp intellect, quick mental abilities

Đặt câu với từ "keen mind"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "keen mind", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ keen mind, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ keen mind trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. His keen mind lined up proof after proof in clear and convincing array.