Nghĩa của từ humblebee|humblebees bằng Tiếng Anh

noun

bumblebee, large and hairy bee (non-stinging)

Đặt câu với từ "humblebee|humblebees"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "humblebee|humblebees", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ humblebee|humblebees, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ humblebee|humblebees trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh