Nghĩa của từ pinworm bằng Tiếng Anh

noun
1
a small nematode worm that is an internal parasite of vertebrates.
Threadworms, or pinworms , are small intestinal worm parasites.
noun

Đặt câu với từ "pinworm"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "pinworm", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ pinworm, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ pinworm trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Mebendazole - an Anthelmintic used to treat hookworm and pinworm and roundworm infestations.

2. Passalurus Ambiguus: ( pa-sal'yū-rŭs am-big'yū-ŭs ), The rabbit pinworm, an oxyurid nematode found abundantly in the cecum and large intestine of rabbits.