Nghĩa của từ humble bee bằng Tiếng Anh

noun

bumblebee, large and hairy bee (non-stinging)

Đặt câu với từ "humble bee"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "humble bee", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ humble bee, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ humble bee trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. There is a kind of humble-bee that builds a cone-shaped nest of clay against a stone or in some similar situation, Besmearing the clay with something like spittle