Nghĩa của từ trang kim bằng Tiếng Việt

trang kim
[trang kim]
gold paper

Đặt câu với từ "trang kim"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "trang kim", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ trang kim, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ trang kim trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Ngoài ra, hai con dấu hình bọ hung được tìm thấy trong đống gạch vụn đến từ phía bắc khu nghĩa trang kim tự tháp tại el-Lisht có mang tên của Sehetepibre, chúng được viết mà không có đồ hình hoặc tước hiệu hoàng gia.