Nghĩa của từ mả cha bằng Tiếng Việt

mả cha
[mả cha]
damn it!

Đặt câu với từ "mả cha"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "mả cha", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ mả cha, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ mả cha trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Mả cha mày.

2. Mả cha nhà nó!

3. Xuất công sai quật mả cha ông những người chống đối.