Nghĩa của từ huề vốn bằng Tiếng Việt

huề vốn
[huề vốn]
xem hoà vốn

Đặt câu với từ "huề vốn"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "huề vốn", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ huề vốn, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ huề vốn trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Huề nhé!

2. Chúng ta huề.

3. Huề nhá.

4. Làm huề nhé.

5. Vậy chúng ta huề nhé?

6. Như thế là huề nhé.

7. Cái này coi như huề.

8. Chúng ta huề nhé

9. Chúng ta huề nhé?

10. Giờ ta huề rồi.

11. Bây giờ mình huề.

12. Chúng ta huề nhé.

13. Coi như mình huề.

14. Bây giờ chúng ta đã huề.

15. Sau vụ này, chúng tôi huề.

16. Không có nghĩa là huề đâu nhé.

17. Thế là chúng ta huề nhau nhé.

18. Hai bên gặp nhau ở Huề Lý.

19. Ít ra thì lúc đó mình sẽ huề nhau.

20. Phía trong lại có hoa nhũ đề huề.

21. Không có huề dễ thế đâu, thằng chó

22. Và vụ giữa chúng ta chưa huề được, thằng khốn.

23. Huề dân độ giang (Đưa dân qua sông) 30.

24. Nếu cậu đến đó đặt cược cho tôi ta coi như huề.

25. Lô Huề ủng hộ "hòa thân", trong khi Trịnh Điền phản đối.