Nghĩa của từ hớt tay trên bằng Tiếng Việt

Hớt tay trên nghĩa là lấy trước người khác.
Hớt ở đây là lấy, lấy một cách nhẹ nhàng.
Tuy nhiên ý nghĩa khi sử dụng nó không đơn thuần như vậy, nó thường được sử dụng để ám chỉ sự 'lấy trộm' hoặc 'tranh chấp'.
Đồng nghĩa: nẫng tay trên, phổng tay trên.
[hớt tay trên]
get the upper hand (of)

Đặt câu với từ "hớt tay trên"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "hớt tay trên", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ hớt tay trên, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ hớt tay trên trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. "Tôi lại bị hớt tay trên

2. "Tôi lại bị hớt tay trên.

3. Tôi lại bị hớt tay trên

4. Cô ả đó hớt tay trên của tôi.

5. Tôi sắp đạt được rồi mà vẫn bị anh ta hớt tay trên mất.

6. Ông hớt tay trên của các bậc tiền bối để mau hoàn thành điều ông có thể làm

7. Sau đó hai anh em gặp Bela Talbot, một kẻ "siêu trộm" chuyên "hớt tay trên" và bán lại những món đồ ma thuật.

8. Sarah cho rằng Abigail đã hớt tay trên trong việc lấy lòng Nữ vương, viết rằng:"Tôi không bao giờ nghĩ rằng những việc làm như vậy của Người là phù hợp cho một Nữ vương vĩ đại.

9. Bạn đã bao giờ bị " hớt tay trên " ở bãi đỗ xe, đèn hiệu bật lên bạn chỉ còn cách chỗ đậu quen thuộc một cái phanh cuối thì một kẻ lao đến chiếm lấy chỗ đó ngay trước mũi bạn?

10. Ông ta đã giành được lòng trung thành của chúng ta cho những gì có giá trị, hớt tay trên những món tiền ông có thể hớt; giữ cho chúng ta không một lần nữa lệ thuộc vào Giáo hội Roma.