Nghĩa của từ choẹt bằng Tiếng Việt

choẹt
[choẹt]
Green, young and inexperienced, very young, immature ( Non choẹt )
cái mặt non choẹt
a young and inexperienced face

Đặt câu với từ "choẹt"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "choẹt", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ choẹt, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ choẹt trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt