Nghĩa của từ đậm người bằng Tiếng Việt

đậm người
[đậm người]
heavily built; large in build

Đặt câu với từ "đậm người"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đậm người", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đậm người, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đậm người trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Nếu bạn trang điểm quá đậm, người khác có thể hiểu lầm là bạn kiêu kỳ hay thậm chí thèm được chú ý.

2. Bước đầu tiên để yêu thương một người nào đó là tìm hiểu về người ấy; khó mà yêu thương sâu đậm người mà chúng ta không biết.

3. Giống như “lớp men bóng bẩy” phủ lên bình đất rẻ tiền, bằng những lời có vẻ chân thành, thể hiện tình cảm sâu đậm, người có “lòng độc ác” có thể che giấu mình.—Châm-ngôn 26:24-26.