Nghĩa của từ căng thẳng bằng Tiếng Anh

@căng thẳng
- Fully stretched, fully strained, tense
=đầu óc căng thẳng+a tense mind, tense nerves
=quan hệ căng thẳng+tense relations, strained relations
=làm việc căng thẳng+to be fully stretched, to be under high pressure of work

Đặt câu có từ "căng thẳng"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "căng thẳng", trong bộ từ điển Tiếng Việt - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ căng thẳng, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ căng thẳng trong bộ từ điển Tiếng Việt - Tiếng Anh

1. Nếu nảy sinh căng thẳng, hãy cố giảm bớt tình trạng căng thẳng đó.

2. Okay, tôi căng thẳng.

3. Tình thế căng thẳng.

4. Tôi căng thẳng quá.

5. Căng thẳng quá nhỉ?

6. Em căng thẳng quá.

I'm just so nervous.

7. • khi bị căng thẳng?

8. Tôi căng thẳng quá

9. Anh căng thẳng quá.

You're so tense...

10. Sức ép căng thẳng

11. Em quá căng thẳng.

12. Đừng căng thẳng quá.

Don't be subtle.

13. Tôi bị căng thẳng quá.

14. Ai nói tôi căng thẳng?

15. Bà căng thẳng quá, Jasmin.

16. Đừng căng thẳng quá thế

17. Tôi ăn lúc căng thẳng.

18. Căng thẳng tuổi học trò

19. Đừng căng thẳng gì nhé.

20. Sao lại căng thẳng vậy?

21. □ Mình đang bị căng thẳng

22. Mất ngủ do căng thẳng.

Stress-induced insomnia.

23. Ôi, căng thẳng làm sao.

24. Cô ta quá căng thẳng

25. Chuyện này thật căng thẳng.

26. 5 . Giải toả căng thẳng

5 . Manage stress

27. Các sếp đang căng thẳng lắm.

28. Tình hình hết sức căng thẳng.

29. Hôm nay em căng thẳng quá.

30. Đừng quá căng thẳng nhé, ok?

31. Làm sao để bớt căng thẳng?

32. Người của anh căng thẳng quá.

33. Trông cô căng thẳng thế, Moira.

34. Tôi mất ngủ vì căng thẳng”.

35. Aaron, trông anh căng thẳng lắm

36. 3 Căng thẳng tuổi học trò

37. Thôi nào, đừng căng thẳng thế.

38. Bốn bước để giảm căng thẳng

39. Niềm tin làm tôi căng thẳng.

40. Đừng quá căng thẳng như thế!

Don' t get so upset!

41. Nghe chừng anh đang căng thẳng.

42. Cả hai đều khá căng thẳng.

Tense to both.

43. Ông đang bị căng thẳng tột độ.

44. * Bạn có đang căng thẳng quá không ?

* Are you under a lot of stress ?

45. Tôi hiểu là anh đang căng thẳng.

46. Còn ông thì căng thẳng quá đấy.

47. Giảm căng thẳng—Giải pháp thực tiễn

48. Giảm căng thẳng tâm lý xã hội.

49. Hút thuốc giúp mình bớt căng thẳng.

50. Tôi chỉ hút khi căng thẳng thôi.