Nghĩa của từ Drug Dependence bằng Tiếng Hàn

약물의존(성) 세부설명 : 어떤 종류의 약물을 반복해서 사용하는 동안 그 약의 사용을 중지 할 수 없게 되는 상태.

Đặt câu có từ "Drug Dependence"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Drug Dependence", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Drug Dependence, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Drug Dependence trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc

1. 「약물 오용」(Drug Misuse)이라는 소책자에서는, “흡입된 용제의 증기는 허파를 통해 흡수되어 신속히 뇌에 도달한다”고 설명한다.

2. 사고응급실(Accident and emergency department) 조영관(Aedile) 항경련제(Antiepileptic drug) 오제 전자 회절(Auger electron diffraction) 자동 제세동기(Automated external defibrillator) 아랍에미리트 디르함의 ISO 4217 통화 코드

3. 저는 혈액학, 종양학, 간(幹)[줄기] 세포 이식의 임상실험 제약계에서 훈련을 받는 중이었는데, 우리가 대신 보유한것은 FDA (Food and Drug Administration:식품의약청)에서 이 비소 (arsenic), 탈리도마이드(thalidomide), 그리고 이 니트로젠 겨자 가스 (nitrogen mustard gas)의 화학 파생물인 약품들을 법률적인 네트워크를 통해 폭포처럼 많이 쏟아지게 한것이었습니다