Nghĩa của từ abbreviate bằng Hindi

abbreviate 1. संक्षिप्त~करना "'United States of America' has been abbreviated to ‘USA'."

Đặt câu có từ "abbreviate"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abbreviate", trong bộ từ điển Từ điển tiếng Anh - Hindi. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abbreviate, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abbreviate trong bộ từ điển Từ điển tiếng Anh - Hindi

1. Shorten, Abbreviate, abridge, cut

2. Max Power doesn't abbreviate.

3. 3 ways to abbreviate Commencing

4. 5 ways to abbreviate Capability

5. 4 ways to abbreviate Coordination

6. 12 ways to abbreviate Battalion

7. 1 ways to abbreviate Accumulated

8. 1 ways to abbreviate Allocation

9. 4 ways to abbreviate Coordinator

10. 8 ways to abbreviate Circumference

11. 15 ways to abbreviate Bicarbonate

12. 4 ways to abbreviate Consolidated

13. 5 ways to abbreviate Availability

14. Abbreviation for Abbreviate is Abbr.

15. 1 ways to abbreviate Accomplished

16. 10 ways to abbreviate Attachment

17. 10 ways to abbreviate Classification

18. 7 ways to abbreviate Continuation

19. 2 ways to abbreviate Acknowledgement

20. 3 ways to abbreviate Analytical

21. 14 ways to abbreviate Additional

22. 18 ways to Abbreviate Development

23. 1 ways to abbreviate Ambulating

24. 6 ways to Abbreviate Distribution

25. 3 ways to abbreviate Consideration

26. 8 ways to abbreviate Contractor

27. 10 ways to abbreviate Configuration

28. 8 ways to abbreviate Concentric

29. 4 ways to abbreviate Counterbore

30. 6 ways to abbreviate Confidential

31. 1 ways to abbreviate Archdeacon

32. 11 ways to Abbreviate University

33. 2 ways to abbreviate Assortment

34. 5 ways to abbreviate Appearance

35. 5 ways to abbreviate Cancellation

36. 3 ways to abbreviate Circumferential

37. 6 ways to abbreviate Contribution

38. 2 ways to abbreviate Confirmation

39. 4 ways to abbreviate Adjustment

40. 10 ways to abbreviate Arrangement

41. 3 ways to abbreviate Assignment

42. 10 ways to Abbreviate Individual

43. 7 ways to abbreviate Advertisement

44. Abbreviate meaning, definition, what is Abbreviate: to make a word or expression shorter by : Learn more.

45. This is Zl, we'll abbreviate it.

46. Abbreviately meaning In an abbreviate way.

47. We found 6 answers for “Abbreviate

48. 3 ways to abbreviate Above mentioned

49. Abbreviate names using user-defined function

50. Examples of Abbreviate in a sentence