Nghĩa của từ wombed bằng Tiếng Anh

adjective

having a uterus; produced in the uterus

Đặt câu với từ "wombed"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "wombed", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ wombed, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ wombed trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh