Nghĩa của từ wizo bằng Tiếng Anh

noun WIZO (Women's International Zionist Organization)

international organization of Jewish women founded in 1920 with the primary goal of caring for the welfare of women and children in the state of Israel

Đặt câu với từ "wizo"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "wizo", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ wizo, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ wizo trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh