Nghĩa của từ warranter|warranters bằng Tiếng Anh

noun

['war·rant·er || 'wɔrəntə , 'wɑ- /'wɒr-]

one who legally authorizes; one who provides a guarantee or warranty; authorize

Đặt câu với từ "warranter|warranters"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "warranter|warranters", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ warranter|warranters, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ warranter|warranters trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh