Nghĩa của từ warrantably bằng Tiếng Anh

adverb

['war·rant·a·bly || 'wɔrəntəblɪ , 'wɑ- /'wɒr-]

justifiably, in a manner that can be authorized

Đặt câu với từ "warrantably"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "warrantably", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ warrantably, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ warrantably trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh