Nghĩa của từ loadflow|loadflows bằng Tiếng Anh

noun

computer program that is used to control electrical power flow in electrical systems

Đặt câu với từ "loadflow|loadflows"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "loadflow|loadflows", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ loadflow|loadflows, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ loadflow|loadflows trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh