Nghĩa của từ katzir bằng Tiếng Anh

noun

family name

Đặt câu với từ "katzir"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "katzir", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ katzir, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ katzir trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh