Nghĩa của từ forbearer|forbearers bằng Tiếng Anh

noun

one who practices self-control, one who restrains himself

Đặt câu với từ "forbearer|forbearers"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "forbearer|forbearers", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ forbearer|forbearers, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ forbearer|forbearers trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh