Nghĩa của từ encounterer|encounterers bằng Tiếng Anh

noun

one who meets another person unexpectedly

Đặt câu với từ "encounterer|encounterers"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "encounterer|encounterers", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ encounterer|encounterers, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ encounterer|encounterers trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Encounterers pearlites hydrobiologist catalectic pepperbox Barretries