Nghĩa của từ xức thuốc bằng Tiếng Việt

xức thuốc
[xức thuốc]
to apply/rub lotion

Đặt câu với từ "xức thuốc"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "xức thuốc", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ xức thuốc, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ xức thuốc trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Tôi đi vào nhà và cố gắng hết sức rửa sạch các vết xây sát và vết xước, nhưng tôi không thể với tới được các vết xây sát ở ngoài sau lưng để xức thuốc khử trùng và ngay cả rửa sạch chúng.