Nghĩa của từ xô bồ bằng Tiếng Việt

xô bồ
[xô bồ]
tính từ
gross

Đặt câu với từ "xô bồ"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "xô bồ", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ xô bồ, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ xô bồ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Xô bồ là tự do!

2. Chủ nghĩa cộng sản đã làm bùng nổ mọi giá trị, để lại một khoảng trống đạo đức xô bồ.

3. Biết tôi nổi tiếng về sự ngăn nắp , Holly liền đưa mắt về phía tôi để xem phản ứng của tôi với tình trạng xô bồ đó như thế nào .

4. Trong thời gian ở Anh, nàng suýt đánh mất mình trong sự ồn ào và xô bồ của cuộc sống mới và trở thành một con người khác vốn không phải nàng.

5. Và tất nhiên, tĩnh tâm là cách nhiều người trong chúng ta đạt được những gì họ khao khát và mong muốn nhất trong cuộc sống xô bồ hiện đại Một khoảng lặng.