Nghĩa của từ vịt nghe sấm bằng Tiếng Việt

Vịt nghe sấm hay ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm sử dụng để ám chỉ sự ngu ngơ, khù khờ, đôi khi mạnh hơn nghĩa là dốt nát, đần độn. Ý nói sự hấp thu thông tin kém cỏi.
Tiếng sấm đánh rất to kêu "ù ù" (sấm là hiện tượng tự nhiên khi có mưa thường kèm theo tia sét) nhưng con Vịt vẫn trông có vẻ ngu ngơ, vẫn kêu "cạc cạc" - cảm giác như nó không hề nghe thấy tiếng sấm hoặc không hề để ý đến hoặc không coi đó là cái gì to tát - trong khi đó thực sự là điều khiến nhiều người phải để ý.
Dân gian đặt tiếng sấm (ù) kề cạnh tiếng kêu của vịt (cạc) để cho thấy giữa hai âm thanh đó không có mối liên hệ gì, giữa nơi phát âm thanh và nơi nhận âm thanh không đồng nhất với nhau.

understand nothing

Đặt câu với từ "vịt nghe sấm"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "vịt nghe sấm", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ vịt nghe sấm, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ vịt nghe sấm trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chúng tôi không thể cứ đứng đây như vịt nghe sấm.

2. Nói mãi rồi anh ta vẫn không hiểu, cứ như vịt nghe sấm ấy.

3. Lê Sung giảng lí luận và kinh nghiệm, thấy Lí Sinh có vẻ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm thì thất vọng (Nguyễn Công Hoan)