Nghĩa của từ tuyệt lộ bằng Tiếng Việt

tuyệt lộ
[tuyệt lộ]
dead end
blind alley

Đặt câu với từ "tuyệt lộ"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "tuyệt lộ", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ tuyệt lộ, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tuyệt lộ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Họ vướng vào tuyệt lộ rồi.

2. Cho dù là Mục phỉ hay là phản tặc khác người dân chỉ phản kháng lại khi họ lâm vào tuyệt lộ