Nghĩa của từ trời quang mây tạnh bằng Tiếng Việt

trời quang mây tạnh từ này thường được sử dụng để chỉ hiện tượng sau cơn mưa.
Sau cơn mưa lớn thì các đám mây đen rút đi, bầu trời u ám trước đó được thay thế bởi ánh sáng (trời quang)
Nghĩa bóng dùng để chỉ khoảng thời gian sau những khó khăn, bão tố của cuộc đời hoặc sau một sự kiện khó khăn nào đó phải trải qua
[trời quang mây tạnh]
bright spell; lull

Đặt câu với từ "trời quang mây tạnh"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "trời quang mây tạnh", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ trời quang mây tạnh, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ trời quang mây tạnh trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Trời quang mây tạnh.

2. Nghĩa là từ nay đã trời quang mây tạnh.

3. Ngày thứ Năm, 6 tháng 11 năm 2008: Nắng to, trời quang, mây tạnh.

4. Vào những ngày trời quang mây tạnh, bạn có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ từ xa.

5. Và theo truyền thống tốt đẹp nhất của hải quân, tôi cầu chúc cho hai bạn trời quang mây tạnh.

6. Trời quang mây tạnh, không khí trong lành, mặc dù khá lạnh -12o, nhưng vì lặng gió nên không buốt lắm.