Nghĩa của từ trường đời bằng Tiếng Việt

Trường đời nghĩa là chỉ nơi con người tiếp nhận kiến thức và kinh nghiệm thực tế.
Học ở trường đời: nghĩa là đi ra ngoài xã hội lăn lộn, bươn trải, va vấp để lấy kinh nghiệm thực tế.
[trường đời]
(nghĩa bóng) the university of life

Đặt câu với từ "trường đời"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "trường đời", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ trường đời, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ trường đời trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Mái Gia Đình, đó là Trường Đời

2. Các em có thể thuộc trong số những người sẽ bênh vực một lối sống trên chiến trường đời.

3. " Làm sao lại có chuyện tôi vẫn còn bị cuốn hút... " bởi những khía cạnh trần tục của trường đời? "

4. Các bậc cha mẹ tận tâm muốn giúp đỡ con cái họ có sự khởi đầu tốt trong trường đời.