Nghĩa của từ trước thềm năm mới bằng Tiếng Việt

trước thềm năm mới
[trước thềm năm mới]
on the threshold of the New Year

Đặt câu với từ "trước thềm năm mới"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "trước thềm năm mới", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ trước thềm năm mới, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ trước thềm năm mới trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chúng ta đứng trước thềm cửa của “trời mới và đất mới” (Khải-huyền 21:2-4).

2. Cuối năm 1994, ngay trước thềm mùa giải mới, ông được ký hợp đồng bởi Åge Hareide, huấn luyện viên trưởng đội 1 câu lạc bộ Molde.

3. Hai kỷ địa chất sau chúng tôi mới nghe thấy tiếng đế giày của bố Atticus trên những bậc thềm trước nhà.

4. Thế nhưng, cuối cùng họ đã đứng trước thềm Đất Hứa.

5. Tôi xỏ giày vào và chạy xuống bậc thềm, ra cửa trước.

6. Geeta Kumari đã bị loại sớm trước thềm vô địch thế giới

7. Nó là một thềm băng mà hơn hai năm trước đã vỡ ra một cách rất bất ngờ và ấn tượng.

8. Ở phía nam, Andes có ranh giới với thềm Patagonia trước đây.

9. Lễ nhậm chức của Barack Obama trên bậc thềm trước trụ sở quốc hội không chỉ là một sự khởi đầu một tổng thống mới .

10. Làm sao các biến cố cách nay 1.966 năm lại ảnh hưởng đến bạn hiện đang ở trước thềm thế kỷ 21?

11. Biển này nằm trên thềm Arafura, một phần của thềm Sahul.

12. Chính phủ ở thềm thiên niên kỷ mới tiếp cận ngày hôm nay như thế nào?

13. Tôi bước xuống bậc thềm trước cửa, chân trần, và gọi Hassan ra ngoài xem.

14. Ở đằng xa là dãy núi và ngay trước dãy núilà thềm lục địa, đó

15. Thềm băng Larsen A bị tan rã vào tháng 1 năm 1995.

16. Vào tháng 6 năm 2008, Lucas được gọi vào đội tuyển Olympic Brazil để dự một trận đấu trước thềm Olympic vào cuối tháng.

17. KINH-THÁNH có thích hợp cho những người sống trước thềm thế kỷ 21 không?

18. Ngay trước thềm kết thúc chiến tranh, Anh đã viện trợ cho Pháp 90 tăng Mark V*.

19. Sự việc này xảy ra ngay trước thềm tuần lễ thời trang Paris Fall/Winter 2011 2012.

20. Các nhà tổ chức Olympic đã nhận được một số đe dọa trước thềm Thế vận hội.

21. là thềm lục địa, đó

22. Cuối cùng, sau chừng 1 năm thằng nhỏ bò được lên lại thềm nhà.

23. Sau khi trở lại Sampdoria vào ngày 30 tháng 6 năm 2012, Zaza gia nhập Ascoli dưới dạng cho mượn trước thềm Serie B mùa giải 2012 - 2013.

24. " Tam giác Bermuda " là cái tên tụi bố đặt cho cái thềm ngay trước căn hộ của tụi bố

25. Bài hát được chọn thông qua tin nhắn bình chọn trong cuộc thi quốc gia trước thềm Eurovision, Unser Star für Oslo vào ngày 12 tháng 3 năm 2010.