Nghĩa của từ tiểu nhị bằng Tiếng Việt

Tiểu nhị là một từ trong ngôn ngữ hán cổ sử dụng để chỉ người làm công việc bồi bàn trong quán trọ hoặc quán ăn.
Hiện nay gần như từ này chỉ thấy xuất hiện trong văn học, truyện và các bộ phim cổ trang, gần như không xuất hiện trong thực tế đời sống người Việt.

Đặt câu với từ "tiểu nhị"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "tiểu nhị", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ tiểu nhị, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tiểu nhị trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Tiểu nhị!

2. Tiểu nhị - Đến ngay

3. Tiểu nhị, cho bình rượu

4. Tiểu nhị! Cho tôi thuê 2 phòng.

5. Tiểu nhị! Cho 2 bát nước canh.

6. Tiểu nhị của quán đó cũng không phải người tầm thường.

7. Năm 2010, anh cùng một người bạn mở quán Tiểu nhị mì gia.

8. Trong 3 anh em, Nguyễn Tiểu Nhị là người duy nhất lập gia đình.

9. Các hoa được thí nghiệm có nhụy mọc vươn ra ngoài tiểu nhị, một kiểu hình đặc biệt đối với các cây bị vô hiệu hóa CORONATIVE-SENSITIVE1, vốn bị thiếu thụ thể jasmonate.