Nghĩa của từ thẳm lặng bằng Tiếng Việt

Thẳm lặng
Thẳm nghĩa là sâu thẳm.
Lặng nghĩa là lặng lẽ.
Ví dụ: Mặt hồ sâu thẳm và lặng lẽ không một gợn sóng.
Nghĩa đen chỉ sự vật sự việc yên tĩnh và sâu không đo lường được.
Nghĩa bóng có thể chỉ một con người sâu sắc, người khác không đoán biết được.
deep stillness

Đặt câu với từ "thẳm lặng"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "thẳm lặng", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ thẳm lặng, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ thẳm lặng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Trong khi nhập định... đạt đến mức yên lặng sâu thẳm...

2. Những người đã chống lại được sự rồ dại thác loạn đắm mình trong niềm câm lặng sâu thẳm.

3. Vậy những nhà thiên văn học trong tương lai xa nhìn vào khoảng không sâu thẳm sẽ chỉ thấy sự tĩnh lặng đen ngòm, bất biến.

4. Vùng không sâu thẳm?

5. " Đường về xa thẳm. "

6. “Thăm thẳm kiếp người”.

7. Kỳ bí Thẳm Nặm.

8. Xanh biếc và sâu thẳm.

9. Vực Thẳm ở ngay phía bên kia.

10. Đừng quá gần vực thẳm!

11. Xanh biếc và sâu thẳm

12. Vực Thẳm ở chỗ nào thế?

13. " Đường về xa thẳm, " chính nó

14. " Đường về xa thẳm, " chính nó.

15. “Đang đứng bên bờ vực thẳm”

16. Vực thẳm ngân sách là nơi nguy hiểm

17. ngài xem sâu thẳm tâm hồn.

18. Con biết đó, sâu thẳm trong tim.

19. Cô đang dồn mọi người vào vực thẳm, Amanda.

20. Đôi mắt xanh thẳm của bà mở trừng trừng.

21. Ta đang ở bên bờ vực thẳm.

22. Và dưới chân là vực sâu thăm thẳm.

23. " Cùng đua tới vực thẳm ngân sách nào! "

24. Tôi đã nhìn thấy một bờ vực thẳm

25. Từ một nơi sâu thẳm trong lòng đất