Nghĩa của từ thánh đức bằng Tiếng Việt

thánh đức
Holiness

Đặt câu với từ "thánh đức"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "thánh đức", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ thánh đức, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ thánh đức trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Thánh Đức Thái Tử quảng bá cho đạo Phật.

2. Đều là thánh đức phù trợ, không phải công của thần."

3. Quan điểm của Kinh Thánh: Đức Chúa Trời có bản tính nào?

4. 1. a) Trong Kinh-thánh, đức tính nào được làm nổi bật nhất?

5. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời tiết lộ nhiều điều về chính ngài.

6. • Vào thời Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã dùng thiên sứ như thế nào?

7. THEO Kinh Thánh, “Đức Giê-hô-va là công-bình trong mọi đường Ngài”.

8. Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su không ngang hàng nhau.

9. Trong Kinh-thánh, Đức Chúa Trời mang một số danh hiệu đầy ý nghĩa nào?

10. Qua hội thánh, Đức Giê-hô-va cung cấp dư dật thức ăn thiêng liêng.

11. Cũng như sự sống là thánh, Đức Chúa Trời đã làm cho máu là thánh.

12. Quan điểm của Kinh Thánh: Đức Chúa Trời có hậu đãi dân tộc nào không?

13. Quan điểm Kinh Thánh: Đức Chúa Trời có dung túng việc buôn nô lệ không?

14. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời có danh là Giê-hô-va.—Thi-thiên 83:18.

15. Kể từ lễ Ngũ tuần năm 33 tây lịch hội-thánh Đức Chúa Trời là gì?

16. Qua Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va bảo chúng ta hãy “chạy trốn sự gian dâm”.

17. Thời kỳ trị vị của Thánh Đức là một giai đoạn tương đối thịnh vượng và hòa bình.

18. Thánh Đức Thái tử (Shotoku) mời ba thợ mộc Bách Tế Triều Tiên xây dựng ngôi chùa này vào năm 593.

19. 18 Hàng triệu “cá” từ biển nhân loại đã được thu hút đến hội thánh Đức Giê-hô-va vào thời hiện đại.

20. Đợi trả lời rồi giải thích rằng trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời tiết lộ bí quyết thật để gia đình được hạnh phúc.

21. Vào thời Kinh Thánh, Đức Chúa Trời dùng các quan xét để cứu dân ngài khỏi cảnh bất công (Các Quan Xét 2:18).

22. Ông đã nhắc nhở họ giữ lấy chính họ và chăn giữ hội-thánh Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 20:17, 28).

23. Thật vậy, Đa-vít khuyên giục người Y-sơ-ra-ên ‘lấy danh thánh Đức Giê-hô-va làm vinh’.—Đọc 1 Sử-ký 16:8-10.

24. Qua Lời ngài, cuốn Kinh-thánh, Đức Giê-hô-va dạy dân ngài trở nên những người hiếu hòa và công bình (Ê-sai 48:17, 18).

25. Tuy nhiên vào những năm sau đó, các bản dịch Kinh-thánh Đức ngữ khác đã ghi danh ấy nơi Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3.

26. 9 Thay vì xem những kẻ tự cho mình là công bình này là thánh, Đức Giê-hô-va phán: “Bọn đó là khói nơi lỗ mũi ta”.

27. Đợi trả lời và giải thích rằng trong Kinh-thánh, Đức Chúa Trời tiết lộ cho chúng ta biết bí quyết thật dẫn đến hạnh phúc gia đình.

28. 14 Ngay cả trong thời Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va cũng không sử dụng quyền năng để che chở mọi tôi tớ Ngài khỏi bị chết sớm.

29. Từ năm 1922, Học sinh Kinh thánh Đức bị bắt vì tội buôn lậu bất hợp pháp khi họ công khai phân phối tài liệu Văn học Tháp Hội.

30. Trong Lời Ngài là Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va kết án những ai cầu hỏi “những kẻ hỏi trời, xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau”.

31. Trong Kinh-thánh, Đức Giê-hô-va không ngại nói về vấn đề tình dục, và cha mẹ cũng chớ ngại nói (Châm-ngôn 4:1-4; 5:1-21).

32. Lời đơn giản, gợi sự tôn kính này giới thiệu cho chúng ta về Đấng quan trọng nhất trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời toàn năng danh là Giê-hô-va.

33. Tuy nhiên, các bản nhuận chính và những bản dịch mới thì được xuất bản bởi những người không kính trọng danh thánh của Tác giả Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va.

34. Sau khi chấm dứt với vị vương hậu đầu tiên, Thánh Đức Vương đã kết hôn với Chiếu Đức (Sodeok) năm 720, con gái của y xan Kim Thuận Nguyên (Gim Sun-won).

35. Vậy nói chung thì tác dụng là toàn bộ hội đồng sẽ có tất cả các đức tính tốt cần thiết để thi hành công việc giám thị trong hội-thánh Đức Chúa Trời”.

36. Qua trung gian những người được soi dẫn để viết Kinh-thánh, Đức Chúa Trời phán cho biết Ngài sẽ dành một bản án tương tự như thế cho thế hệ ích kỷ hiện nay.

37. Trong hội thánh, Đức Giê-hô-va cung cấp những giám thị có khả năng thiêng liêng, họ nỗ lực phản ánh lòng trắc ẩn của Ngài trong việc giúp anh em đồng đức tin.

38. Mặc dù khảo cổ học, thiên văn học, lịch sử và các lãnh vực khác của sự hiểu biết ủng hộ Kinh-thánh, đức tin nơi Kinh-thánh không căn cứ trên sự chứng thực đó.

39. Vậy thì dâng thuế một phần mười cho các thầy tế lễ tại đền thánh Đức Giê-hô-va là bày tỏ một cách thực tế lòng biết ơn đối với chính Đức Giê-hô-va.

40. Trong gần 80 năm kể từ khi tôi rụt rè bắt đầu đi từ nhà này sang nhà kia rao giảng thông điệp Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va là Đấng đã giúp tôi vững mạnh.

41. Một số đã bị chỉ trích về quyết định này, nhưng lẽ ra họ nên được tán dương vì có lòng mong muốn tránh bất cứ điều gì có thể làm ô danh thánh Đức Chúa Trời.

42. (Rô-ma 6:23) Theo lời tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va báo trước sự thù nghịch sẽ nảy sinh giữa các tôi tớ Ngài và những kẻ theo “con rắn”, Sa-tan.

43. Vào mùa này trong năm, có lẽ bạn nhớ là theo Kinh-thánh, Đức Chúa Trời phái Chúa Giê-su đến “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

44. Vì sống ở miền trung Bồ Đào Nha, sự tiếp xúc duy nhất của cha với hội thánh Đức Chúa Trời là qua các ấn phẩm nhận được qua bưu điện và một cuốn Kinh Thánh do ông bà nội để lại.

45. Nếu những người thực hành sự vô luân hoặc bị ô uế về thiêng liêng được phép tiếp tục ở trong hội thánh, thì hội thánh sẽ bị ô uế và không xứng đáng phụng sự Đấng Thánh, Đức Giê-hô-va.

46. Vào thời Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đòi hỏi các quan xét trong xứ Y-sơ-ra-ên đặc biệt quan tâm đến những người góa bụa và trẻ mồ côi.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:16, 17; 24:17; Thi-thiên 68:5.

47. 7 Trong Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va được gọi là “Đức Chúa Trời toàn-năng”, một danh hiệu nhắc nhở chúng ta là chớ bao giờ đánh giá thấp quyền năng Ngài hoặc nghi ngờ khả năng đánh bại kẻ thù của Ngài.

48. Hãy lưu ý điều Ngài hứa trong quyển sách cuối cùng của Kinh-thánh: “[Đức Chúa Trời] sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa” (Khải-huyền 21:4).

49. (Sáng-thế Ký 3:15) Trong lời tiên tri đầu tiên này của Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va ám chỉ đến ý định cho Con thần linh của Ngài trên trời xuống trái đất làm người hoàn toàn Giê-su và rồi chết đi—bị cắn gót chân—trong trạng thái không tội lỗi.

50. Nhà thờ Tin lành đứng thứ hai là Hội thánh Đức tin Phúc Âm Ukraina (Phong trào Ngũ tuần) với 110000 thành viên và 1500 nhà thờ địa phương cùng hơn 2000 tăng lữ, nhưng cũng tồn tại các nhóm và liên hiệp Ngũ tuần khác tất cả là hơn 300,000 người với hơn 3000 nhà thờ địa phương.