Nghĩa của từ tự bạch bằng Tiếng Việt

tự bạch
[tự bạch]
self-expressive
self-expression

Đặt câu với từ "tự bạch"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "tự bạch", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ tự bạch, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tự bạch trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Tự bạch bản thân.

2. Tuy nhiên, trong một lần tự bạch, Jack tiết lộ rằng anh đã chán ngấy việc tổ chức một buổi lễ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác (ca khúc "Jack's Lament").